برگزاری پنجمین جلسه هیئت اندیشه ورز مؤسسه فاطمی کوثر

پنجمین جلسه هیئت اندیشه ورز مؤسسه فاطمی کوثر با حضور اعضا در دانشگاه معارف قم برگزار شد. در ابتدا  این جلسه گزارشی از نتایج مصوبات پیشین و روند اجرای امور مؤسسه ارائه شد. در ادامه جلسه به بحث پیرامون چگونگی نظارت علمی بر محصولات مؤسسه و نیز به نقد و بررسی سایت زهراشناسی  پرداخته شد.

مطالب مرتبط

Leave a Comment