دفاع پایان نامه با عنوان “استنادات فقهی به اقوال و سیره حضرت فاطمه(س)در متون فقه امامیه”

پایان نامه با عنوان “استنادات فقهی به اقوال و سیره حضرت فاطمه(س)در متون فقه امامیه”توسط سرکار خانم فاطمه فرجاد پزشک در دانشگاه الهیات مشهد انجام شد. جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجو: خانم فاطمه سادات فرجادپزشک راهنما: دکتر سلطانی استاد مشاور: دکتر سید محمد هادی قبولی درافشان عنوان: استنادات فقهی به اقوال و سیره حضرت فاطمه(س)در متون فقه امامیه داوران: دکتر عابدی سرآسیا-دکتر محمد صادق علمی سولا

Read More